Historia PDF Drukuj Email

I. Historia PMK w Marly od kanonicznego założenia w 1950 roku

2-go czerwca 1950 roku na prośbę Zjazdu Katolików Polskich w Szwajcarii, Protektor Uchodźstwa Polskiego, Ksiądz Biskup Józef Gawlina z Rzymu(w porozumieniu z Księdzem Biskupem François Charrière z Fryburga i Księdzem Arcybiskupem Filipem Bernardini, ówczesnym nuncjuszem w Szwajcarii) powołał do istnienia Polską Misję Katolicką w Szwajcarii, powierzając jej kierownictwo Ojcu Profesorowi M. J. Innocentemu Bocheńskiemu O. P.

 

Akt erekcyjny Polskiej Misji Katolickiej w Marly

Dzięki Bożej Opatrzności, Polacy ufundowali wkrótce własnym li tylko wysiłkiem kaplicę i dom dla Misji w Marly: Chemin des Falaises 12, 1723 Marly.

Nasza Misja, założona przez Ojca Bocheńskiego, ma już 60 lata! Będąc Biskupem odwiedzał ją Ojciec Święty Jan Paweł II. W Lublinie wydana została książka o Polskiej Misji w Szwajcarii, komentująca jej historię i wydarzenia z nią związane. Na ostatniej stronie tej książki jest umieszczony oficjalny Statut Misji-Richtlinien podpisany przez Prymasa Polski Kardynała J.Glempa i Przewodniczącego Episkopatu Szwajcarii Biskupa A. Graba w dniu 18.10.1999r. w Rzymie. Jej bazę materialną: kaplice oraz dom, w którym mieszka Ksiądz Rektor, pozostawili nam w spadku ci, którzy byli tu przed nami. Postępująca sekularyzacja, a często też opuszczanie Kościoła i nie płacenie podatku, zwłaszcza gdy ten jest dobrowolny (np. kantony Genewa czy Neuchatel), zubaża Kościół lokalny i powoduje, że sami musimy wziąć los w swoje ręce. Kierowanie sprawami ekonomicznymi przyjęła na siebie Rada Ekonomiczna Misji, a środki na jej utrzymanie bieżące oraz działalność pozwalającą przede wszystkim na oficjalne przebywanie Księdza z Polski w Misji zapewniamy przez :

 

 

Fundację im. Ojca Bocheńskiego

i

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej

w Marly


 

 

II . Historia Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly


W związku z wciąż pogorszającą się sytuacją finansową Kościoła w Szwajcarii, Polska Misja Katolicka w Marly znalazła się wręcz na progu likwidacji. Szwajcarskie władze kościelne odmówiły bowiem jej finansowania, a „Migratio” wymówiło Księdzu Rektorowi umowę o pracę, wstrzymując przy tym wszelkie dotacje. Zmusiło to Księdza do wystąpienia o przyznanie mu należnego „zasiłku dla bezrobotnych” (curiosum w skali światowej). Misja została więc skazana na samofinansowanie mimo, że Polacy w zasadniczej większości rzetelnie płacą „podatek kościelny” na rzecz Kościoła w Szwajcarii. Z tego pochodziły i nadal pochodzą fundusze m.in. na „finansowanie innych misji obcojęzycznych”. Wobec tej sytuacji - i właśnie w tym celu - powstała idea stowarzyszenia dla ratowania Misji-Matki, której działalność trwa już prawie 60 lat. Chodzi przecież o nie lada dziedzictwo naszych poprzedników.

Na walnym zebraniu założycielskim w dniu 19.10.2003 roku zostało, zatem ustanowione “Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly”, a na walnym zebraniu wyborczym w dniu 17.01.2004 roku przyjęto statut i uchwalono zarząd. Tym samym „Stowarzyszenie” uzyskało podstawy formalno-prawne, niezbędne do realizacji swojego celu. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 18.09. 2004 roku. wniesiono poprawki do statutu, aby go dostosować do wymogów, jakie postawiła „Federacja Katolików Romańskich”. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru handlowego i w dniu 26.01.2005 uzyskało osobowość prawną.

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009